โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” หนุนขับเคลื่อนพัฒนาผังเมืองสร้างความเจริญประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสูงสุดประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” หนุนขับเคลื่อนพัฒนาผังเมืองสร้างความเจริญประเทศ
เปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสูงสุดประชาชน

21 ธ.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างรายงานประจำปีในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การผังเมืองปี2565 (ตามมาตรา 10 วรรคสอง ประกอบมาตรา 75 (7)) ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย สถานการณ์ด้านการผังเมืองของประเทศไทยในปี64 ,ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ,ผลดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง ,การพัฒนาเมือง รวมถึงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผังเมือง และการพัฒนาเมือง เป็นต้น รวมทั้งได้เห็นชอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (ปรับปรุงแก้ไขตามมติ ครม.เมื่อ 30 ก.ย.65 โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทำงาน ซึ่ง มท.(กรมโยธาธิการและผังเมือง) ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมติ ครม.แล้ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมในการดำเนินงานตามแผนการผังเมืองของประเทศในทุกระดับ ต่อไป โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนที่จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งผังพื้นที่ ผังน้ำ และเส้นทางเดินรถต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการประกาศใช้บังคับอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ ในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2564 ,ผังนโยบายระดับประเทศ ,ระดับภาค ,ระดับจังหวัดและผังเมืองเฉพาะ พ.ศ.2565


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 ธันวาคม 2565