โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง ปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างสังคมปลอดภัย ยั่งยืน

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง ปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างสังคมปลอดภัย ยั่งยืน

09 ก.พ.2566 – ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมรับทราบการเปิดตัวแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 64-70 ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงวิชาการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.ชาติแล้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2566 เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจในนโยบาย และยุทธศาสตร์ภายใต้แผน ปภ.ชาติ และรับทราบแนวความคิด การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และลดภาระงบประมาณของภาครัฐ

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้กรอบ กปภ.ช.จำนวน 5คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย โคนถล่มและภัยแล้ง ,การจัดการความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ,การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสาธารณภัย ,เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินตามแผน ปภ.ปี58 ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ปภ.และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัย โดยให้มีความรุนแรงและผลกระทบความเสียหายลดลง นอกจากนั้นยังได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อม เพื่อรับมือภัยพิบัติในปลายเดือน พ.ค.ของทุกปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการเตรียมความพร้อม และมีกลไกในชุมชนเพื่อร่วมวางแผนรับมือด้วย และเห็นชอบ แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ ปี66-70 เพื่อเพิ่มมาตรการรับมือ อัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับมหาดไทย โดย ปภ.เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ควบคู่การซักซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ที่จะต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด จากภัยพิบัติต่างๆทุกรูปแบบ และจะต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงรวดเร็ว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2566

" ,