โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ

“พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ

พล.อ.ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมสภาความมั่นคงขับเคลื่อนรักษาผลประโยชน์ทางทะเลไทยของไทย โดยที่ประชุมได้รายงานผลการประเมินและจัดทำท่าทีของไทยต่อการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในอ่าวไทย รวมถึงผลการศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และแนวทางการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย ในการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2565ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ยังได้การรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.). ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ “พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ “พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ “พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ “พล.อ.ประวิตร” ถกความมั่นคงขับเคลื่อนนโยบายทางทะเล รักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทยในทุกมิติ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่:
 15 กันยายน 2565

" ,