โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตรตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมรดกโลก ส่งทะเลอันดามันขึ้นบัญชี

พล.อ.ประวิตรตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมรดกโลก ส่งทะเลอันดามันขึ้นบัญชีทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (24 มกราคม 2565)ว่าจากการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเกี่ยวกับข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 44 ปี 2564 ที่ให้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดง พญาเย็น – เขาใหญ่และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกแสดงความยินดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุติการขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 348 และให้หาทางเลือกอื่นเพื่อทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แหล่งมรดกโลก รวมถึงการยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนลำพระยาธาร เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อคุณค่า ความโดดเด่น อันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก แต่ยังมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำอื่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงว่าจะมีผลกระทบต่อคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

โดยรายงานดังกล่าวจะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และป้องกันให้คงคุณค่าความเป็นแหล่งมรดกโลก และไม่ให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอพื้นที่ดังกล่าว ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก คณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกขึ้น

พลเอก ประวิตรฯ ระบุการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ และความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรของประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2565

" ,