โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ยื่นข้อเสนอพรรค พปชร.เพิ่มเงินอุดหนุน – สิทธิ พ่อแม่ดูแลบุตร ด้าน “พิมพ์พร”เผย พร้อมเดินหน้าผลักดันใน รบ.คณะใหม่

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ยื่นข้อเสนอพรรค พปชร.เพิ่มเงินอุดหนุน – สิทธิ พ่อแม่ดูแลบุตร ด้าน “พิมพ์พร”เผย พร้อมเดินหน้าผลักดันใน รบ.คณะใหม่

วันที่ 7 ก.ย. ที่รัฐสภา นางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ยื่นหนังสือถึงพรรคพลังประชารัฐ ผ่าน น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ จ.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ จ.ชัยภูมิ เขต 7 ตัวแทนถึงข้อเรียกร้องของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า โดยมีข้อเสนอ คือ 1.ให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า รวมทั้งเด็กเล็กทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทย ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนถึงอายุหกปีคนละ 3,000 บาทต่อเดือน 2.ขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น 180 วัน เพิ่มระยะเวลาให้แม่ และพ่อ ได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด และเชื่อมต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รับเด็กเล็กตั้งแต่อายุหกเดือน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือน รับช่วงต่อจากพ่อแม่ที่ลามาเลี้ยงดูลูกได้หรือ 180 วัน มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ทำงานในพื้นที่ 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนมากพอ กระจายตัวใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนเข้าถึง และได้รับการดูแลพัฒนาในด้านโภชนาการและการเรียนรู้อย่างสมวัย และ5. รัฐบาล และหน่วยงานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้การสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน

ด้าน น.ส.พิมพ์พร กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายในเรื่องสวัสดิการณ์เด็กและสตรีที่ชัดเจน และพยายามผลักดันนโยบายดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดใหม่ โดยข้อเสนอในวันนี้ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของเรา และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้น พรรคจะไม่นิ่งเฉยและจะให้ความสำคัญนโยบายดังกล่าวอย่างแน่นอน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2566

" ,