โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 29 กรกฎาคม 2022

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทย

,

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก

เห็นชอบการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกในราชอาณาจักร โดยการนำกีฬามวยไทยเข้าสู่การสอนในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ”มวยไทยในสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย”

อ่านต่อ – https://www.pprp.or.th/พล-อ-ประวิตร-ผลักดัน-มวย/

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
พลเอกประวิตร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2565

เพิ่มแหล่งน้ำทั่วประเทศ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ -ขนาดเล็ก ปี 2563-2564

,

เพิ่มแหล่งน้ำทั่วประเทศ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ -ขนาดเล็ก ปี 2563-2564
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี รวม 26,902 แห่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ – https://www.pprp.or.th/water-management/

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
#พลเอกประวิตร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”โชว์แผนงานบริหารจัดการน้ำปี’63-64 เพิ่มแหล่งน้ำกว่า2.6หมื่นแห่ง

,

“พล.อ.ประวิตร”โชว์แผนงานบริหารจัดการน้ำปี’63-64 เพิ่มแหล่งน้ำกว่า2.6หมื่นแห่งดูแลปชช3.4ล้านครัวเรือน

พล.อ.ประวิตร โชว์ผลงานจัดการน้ำ 2 ปี เพิ่มแหล่งน้ำ 26,902 แห่ง ปชช.ได้ประโยชน์ 3.4 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ล้านไร่ มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันอุทกภัย ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทลุ่มน้ำ แผนจังหวัดและแผนชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านได้ถึง 4,973 แห่ง พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 1,189 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ปริมาณน้ำ 149 ล้าน ลบ.ม. ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 32,005 ไร่ ประชาชนได้รับการป้องกัน 27,364 ครัวเรือน สร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 14 แห่ง และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำได้ถึง 156,070 ไร่ ขณะที่การปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้แหล่งน้ำได้ 314 ล้าน ลบ.ม. (ปี 64 – ปัจจุบัน)

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนของรัฐบาล และนโยบายของ พปชร. ได้ร่วมผลักดันการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพราะสามารถบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในช่วงปี 2563-2564 ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมถึงการเกษตร ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 26,902 แห่ง เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนแหล่งน้ำที่เพียงพอการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของคนส่วนใหญ่ ให้สามารถเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน ผ่านกลไกการบริหารราชการรวมถึง การบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งส.ส. พรรคพลังประชารัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันโครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด สามารถเก็บกักน้ำฝนใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งได้ 738.3 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ล้านไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3.4 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 6,120 แห่ง ภาคกลาง 4,694 แห่ง ภาคตะวันออก 1,469 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,978 แห่ง และภาคใต้ 2,641 แห่ง ขณะเดียวกันยังเกิดการจ้างแรงงานถึง 184,000 ราย ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันยังได้ให้ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่สำรวจปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตรพัฒนาด้านน้ำ

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันที่: 29 กรกฎาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมความสำเร็จ ภูมิใจนักกีฬารับเหรียญรางวัล

,

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมความสำเร็จ กีฬาระดับนานาชาติของไทย ภูมิใจนักกีฬารับเหรียญรางวัล “The World Games 2022” เร่งผลักดัน”กีฬามวยไทยสู่โอลิปิก ปลื้มผลงานนักกีฬา- สมาคม สร้างชื่อให้ประเทศในเวทีนานาชาติ !!!

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฯคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ที่ประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. ของปีงบประมาณ 2565 ในด้านการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน จากการรายงานถึงผลการแข่งขันกีฬา”The World Games 2022″ ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7-17 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้อันดับที่ 18 จากทั้งประเทศที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งสิ้น 70 ประเทศ โดยนักกีฬาของไทยประเภทยูยิตสูได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน กีฬามวยไทยสมัครเล่นได้ 2เหรียญทอง 1เหรียญเงิน กีฬาเปตอง ได้ 2เหรียญทองแดง

“ขอชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬาไทยในครั้งนี้ และขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ”
สำหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ซึ่งมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานโอลิมปิก ได้ รายการการแข่งขันชิงแชมป์เปี้ยนโลกมวยไทยรายการ IFMA World Championship & Festival 2021 ,การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ มีการรายงานถึงความคืบหน้าการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่เกมส์ที่สำคัญ โดยมีการขอใช้ชื่อกีฬา “มวยไทย”ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ ยังได้พิจารณาเห็นชอบ การขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกในราชอาณาจักร (การนำกีฬามวยไทยเข้าสู่การสอนในสถานศึกษาของรัฐในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ภายใต้ชื่อโครงการ”มวยไทยในสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย” มี 3ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นที่ 1 โครงการนำร่อง ,ขั้นที่ 2 การเข้าสู่สถานศึกษาเต็มรูปแบบ และขั้นที่ 3 การต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จึงได้กำชับ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬามวยไทยมีความก้าวหน้า ย้ำ กกท.และสมาคมฯใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มศักยภาพนักกีฬา อย่างจริงจัง และให้สามารถบรรจุเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโอลิมปิกให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้”มวยไทย”เป็นกีฬาของชาติไทย และของคนไทย ตลอดไป

#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
#พลเอกประวิตร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!

,

ส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง!!!
“ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร.จ.นครศรีธรรมราช” ร่วมเปิดงาน “อ้ายเลาเกมส์” ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้กับกลุ่มนักเรียนให้มีกิจกรรมดีๆ รู้รักสามัคคี สร้างความเป็นพี่เป็นน้อง ให้อภัย และห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

พัฒนาบ่อน้ำบาดาลหาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต

,

พัฒนาบ่อน้ำบาดาลหาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!
“ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” ลงพื้นที่ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังจากที่ได้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ

#พลังประชารัฐ
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”เดินหน้าผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิปิกส์”ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล

พล.อ.ประวิตร ผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิมปิก” ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล !!!

,

พล.อ.ประวิตร ผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิมปิก” ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล !!!

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เห็นชอบการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกในราชอาณาจักร โดยการนำกีฬามวยไทยเข้าสู่การสอนในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ”มวยไทยในสถานศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย”

ทั้งนี้จะดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอนที่ประกอบด้วย

  • ขั้นที่ 1 โครงการนำร่อง
  • ขั้นที่ 2 การเข้าสู่สถานศึกษาเต็มรูปแบบ
  • ขั้นที่ 3 การต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังมีการขอใช้ชื่อกีฬา “มวยไทย”ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ต่อไป โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่อง ใน 5 กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

  1. รายการแข่งขันชิงแชมป์เปี้ยนโลกมวยไทย รายการ IFMA World Championships & Festival 2021
  2. การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
  3. การเยี่ยมชมสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม นักกีฬามวยไทย และติดตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  4. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันกีฬามวยไทย รายการ IFMA MUAYTHAI WORLD CHAMPIONSHIP, ABU DHABI, UAE ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
  5. การเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

“ได้มีการกำชับ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬามวยไทยมีความก้าวหน้า ย้ำ กกท.และสมาคมฯใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มศักยภาพนักกีฬา อย่างจริงจัง และให้สามารถบรรจุเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโอลิมปิกให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้”มวยไทย”เป็นกีฬาของชาติไทย และของคนไทย ตลอดไป”

“พล.อ.ประวิตร”เดินหน้าผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิปิกส์”ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล“พล.อ.ประวิตร”เดินหน้าผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิปิกส์”ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล“พล.อ.ประวิตร”เดินหน้าผลักดัน “มวยไทยสู่เวทีโอลิปิกส์”ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยสู่สากล

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 กรกฎาคม 2565