โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต หลังขาดสภาพคล่องจากผลกระทบโควิด19 หามาตรการเอกชนเข้าถึงแหล่งทุน

“ส.ส. นัทธี” แก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กในภูเก็ต ที่ยังไม่เข้าระบบในการมีใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก หลังสถานการณ์โควิด-19 เตรียมส่งผลักดันเข้าสู่รัฐสภาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของภูเก็ต

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส. ภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อหารือพิจารณาแนวทางด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็ก ร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ห้องพักขนาดเล็ก หลังสิ้นสุดการผ่อนปรนมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือกฎหมาย ม.44 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการลงเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเงื่อนไขต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขอใบอนุญาตและเข้าสู่ระบบได้ ประกอบกับการติดปัญหาด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน, พระราชบัญญัติผังเมือง, พระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม, พระราชบัญญัติโรงแรม, กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่น

นายนัทธี กล่าวว่า เมื่อคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวสิ้นสุดลง ทำให้ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กที่ต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์เงื่อนไขระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของจังหวัดภูเก็ต หรือ ระบบ SHA Plus ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการข้อใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการได้จึงยิ่งส่งผลให้ขาดรายได้และเงินทุนในการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้ตนเองจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่สภา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

" ,