โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.ฉกาจ” ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

“สส.ฉกาจ” ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ สส.พังงา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 19/2567 โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย สส.จากพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบุรณ์ เขต 6 และ นายชัยมงคล ไชยรบ สส.สกลนคร เขต 5 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ทั้งนี้ การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ฉบับต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดข้อกฎหมายและบทบัญญัติ ให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างเป็นกฎหมายต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567