โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” รุกสานต่อนโยบายเศรษฐกิจประชารัฐ วาง 5 แนวทางเพิ่มรายได้ให้ปชช.ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อน

“พล.อ.ประวิตร” รุกสานต่อนโยบายเศรษฐกิจประชารัฐ
วาง 5 แนวทางเพิ่มรายได้ให้ปชช.ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบาย 3 พันธกิจหลัก ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน “เศรษฐกิจประชารัฐ” จึงเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่มีเป้าหมายในการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศให้สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยี และสังคม โดยขับเคลื่อนนโยบายควบคู่ไปกับการสร้างสวัสดิการประชารัฐ ผ่านกลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในรูปแบบกองทุนรวม และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน( PPP) โดยรัฐทำหน้าที่ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“นโยบายเศรษฐกิจของพปชร.มีเป้าหมายในการทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนชุมชน ใช้การตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทสนับสนุน ทั้งการพัฒนาสินค้าและหาตลาด หรือพื้นที่กระจายสินค้า เป็นต้น”พล.อ.ประวิตรกล่าว

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประชารัฐ 5 มิติ ประกอบด้วย
1. เกษตรประชารัฐ ที่มุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
2. เศรษฐกิจฐานราก เน้นกระจายรายได้ สร้างโอกาสด้วยการท่องเที่ยวในชุมชน และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนธุรกิจฐานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว( BCG) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน
5. ส่งเสริม SME Startup และ Social Enterprise เพื่อสร้างโอกาสการริเริ่มธุรกิจ ที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่

“ ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตสินค้า และบริการ แต่ยังขาดพื้นที่และโอกาส เศรษฐกิจประชารัฐ มีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความสามารถ และโอกาสที่เท่าเทียม นำไปสู่พลังที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยที่จะช่วยให้ประชาชน กินดีอยู่ดี “พล.อ.ประวิตร กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 ตุลาคม 2565