โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่เมืองมะขามหวาน มอบเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่เมืองมะขามหวาน มอบเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี
พร้อมด้วย นายสินติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุด
ประจำตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ
คทช. และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
ให้ประชาชน ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อน ด้านที่ดินปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยกำหนดนโยบาย ในการจัดทำที่ดินทำกิน หรือ คทช. มุ่งให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจสังคม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถ ใช้ประโยชน์จากที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บูรณาการในทุกมิติของทุกภาคส่วน เพื่อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับฐานะของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกำกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เกิดเป็นผู้ประธรรมอย่างยั่งยืนหากมีปัญหาและอุปสรรค ขอให้ประสานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าปัจจุบัน จ.เพชรบูรณ์ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. จำนวน 17 พื้นที่ เนื้อที่รวม
219,578 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 16 พื้นที่และพื้นที่สาธารณประโยชน์ 1 พื้นที่ ปัจจุบันได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จำนวน 16 พื้นที่ เนื้อที่รวม 225,319 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา โดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ ดินจังหวัดจะได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด รวมทั้งพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินต่อไป

“สำหรับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)มีการอนุญาตให้ราษฎร์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 1,494 ราย 442 แปลงในพื้นที่ 5 อำเภอ เนื้อที่รวม 10,216 ไร่ 5 งาน 569 ตารางวา” นายกฤษณ์ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2566

" ,