โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ธณิกานต์” จับมือ ‘Arkki’ มอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน

“ธณิกานต์” จับมือ ‘Arkki’ มอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน นำร่องหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต และที่ปรึกษาหัวหน้าภาคด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตนเองในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นเปลี่ยน: Active Tech Citizens ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 รุ่น เห็นว่า การเพิ่มองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการเวิร์คช้อป เป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็ก มีความรู้ ความสามารถ รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รวมถึงรู้จักศักยภาพและความชอบของตัวเองจะทำให้พวกเขาให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผลงานที่ถูกคัดเลือกเพื่อฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงยังเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของโครงการ Active Tech Citizens คือการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี หรือทักษะดิจิทัล สร้างสรรค์อาชีพใหม่ๆได้ตามความถนัดของตนเอง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จับมือกับ “อาร์คกิ” (Arkki) ผู้ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ชั้นนำระดับโลกจากกระทรวงศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกจัดว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ยกระดับกระบวนการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเด็กไทย โดยเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพื่อจะเติบโตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ดังนั้นจึงขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ที่นำองค์ความรู้และหลักสูตรการศึกษาแห่งโลกอนาคต Creative Education ดึงศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Creative and Innovative Mindset) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เยาวชนทั่วโลกไม่โดนแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า เมื่อได้ดำเนินโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จในโรงเรียนต่างๆ ของเขตบางซื่อ-ดุสิตแล้ว จะมีการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวในการเรียนของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นของขวัญวันเด็กที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยแล้วยังเป็นการทำงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2565

" ,