โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.พรรณสิริ”เสนอ ก.คลัง หวั่นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ทั่วถึง

“ส.ส.พรรณสิริ”เสนอ ก.คลัง หวั่นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ทั่วถึง วอนรัฐทบทวนคุณสมบัติให้ครบถ้วน-เร่งยกระดับคุณภาพชีวิต-ฝึกอาชีพผู้ที่มีรายได้น้อย

นางพรรณสิริ กลุนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรายงานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม งบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าว ตราขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2562 เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการมี “บัตรสวัสดิการของรัฐ”

ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การเข้าถึงสิทธิของผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ผู้ที่มีรายได้มากกลับได้รับสิทธิ์ จึงขอให้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ให้ชัดเจน กระบวนการลงทะเบียนมีความรอบคอบและตรวจสอบได้ จึงขอเสนอให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาการเข้าถึงสิทธิ์ของกลุ่มผู้เปราะบางเป็นลำดับต้นๆ ขอให้หน่วยงานหลักในพื้นที่ เช่น สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ได้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน และทำหน้าที่ประสานข้อมูล ขั้นตอน การเข้าถึงสิทธิ์ พร้อมอำนวยการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ทั้งนี้ ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การมีงานทำ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนเข้าการเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐาน โดยในปี 2562 มีผู้ประสงค์พัฒนาตนเอง 4.1 ล้านคน แต่ว่าภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงได้ตั้งข้อสังเกตุว่า โครงการดังกล่าวมีปัญหาอย่างไร ทำไมจึงไม่ทำต่อ และในกรณีที่พัฒนาแล้วผู้ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาท/ปี นับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก มีการส่งเสริมศักยภาพ หรือส่งต่อ ต่อยอด หรือไม่อย่างไร โครงการนี้ดีเพราะเป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทบทวนและไตร่ตรองในเรื่องนี้ และดำเนินการต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย

#พรรณสิริกลุนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

" ,