โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร’ หารือกองทุนดีอี เดินหน้ากรอบนโยบายดิจิทัล 4 ด้าน

“พล.อ.ประวิตร’ หารือกองทุนดีอี เดินหน้ากรอบนโยบายดิจิทัล 4 ด้าน เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดรับข้อเสนอโครงการปี65พัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบประกาศและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนใน 4 ด้าน ปีะกอบด้วย

1.Digital Agriculture ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
2.Digital Government & Infrastructure ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ
3.Digital Manpower ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ และ
4.Digital Technology ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่มีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน มายื่นรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะเตรียมการเปิดประกาศเปิดรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้

“วันนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม ในการเปิดรับทุนประจำปี 2565 ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน ทั้ง 4 ด้าน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ไปดำเนินการตามมติที่ประชุมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศต่อไป” พล.อ.ประวิตรกล่าว

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ต่อไป” ส่วนประเด็นอื่นๆในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้ง 4 ครั้ง ในภาพรวมเฉลี่ยแล้วมากกว่าร้อยละ 88 รวมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการตามมาตรา26 (4) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก่อนลงนามในสัญญาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญอีกประการ คณะกรรมการฯ ยังพิจารณายกเว้นการหักเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารสัญญาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองทุนดิจิทัลเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564

" ,