โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างสันติสุข ฟื้น ศก.ชายแดนใต้

“พล.อ.ประวิตร” ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างสันติสุข ฟื้น ศก.ชายแดนใต้

เมื่อ 23 มี.ค.66 ,10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รมช.กห. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. ได้กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ จชต.ซึ่งมีความคืบหน้าตามแนวทางสร้างสันติสุข โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ หน่วยงานด้านการข่าวให้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานด้านความมั่นคง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา ด้วยความรอบคอบ และไม่ประมาท และรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้มีนโยบายให้ คณะอนุฯทุกด้าน เร่งยกระดับการขับเคลื่อน โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด และจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง ที่เป็นต้นแบบความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม และใช้ประโยชน์จากสภาสันติสุขตำบลในการขยายผลสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งได้กำชับให้คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ช่วยประสาน เร่งรัดการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเรือประมง ออกนอกระบบ ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบไปแล้ว จำนวน 96 ลำ

จากนั้น ที่ประชุม คปต.ได้พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จชต.(ปี66-70) ของ กอ.รมน. เพื่อใช้เป็นแผนหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนโดยรวม และมีความต่อเนื่อง จากแผนฉบับเดิม สอดรับกับทิศทาง/เป้าหมายการแก้ปัญหา จชต.ในระยะที่ 2

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ สมช. ,กอ.รมน. และ ศอ.บต.ให้ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อสั่งการและมติ คปต.ในวันนี้ และให้คณะกรรมการทุกด้าน สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสันติสุข และสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ยั่งยืน รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชายแดนภาคใต้ ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 มีนาคม 2566

"