โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา IUU พร้อมถกไทย-อียูคุ้มครองสัตว์ทะเล

“พล.อ.ประวิตร”สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาIUU พร้อมถกไทย-อียูคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าตามข้อสั่งการและพิจารณาเรื่องปริมาณสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง ในปีการประมง 2565 – 2566 พร้อมแนวทางและหลักเกณฑ์ และห้วงเวลายื่นขอรับ ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอบคุณกรรมการ ที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น ให้ฝ่ายเลขาฯ นำไปพิจารณา และดำเนินการในเรื่องการแก้ไขปัญหา IUU ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการประมง IUU อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการบริหารทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ MMPA ที่คณะกรรมการ ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนในการคุ้มกรองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ ได้รายงานการดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย – อียู ในการต่อต้านการทำประมง IUU ครั้งที่ 5 ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 และความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ รวมทั้งแนวทาง หลักเกณฑ์ การยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2565 – 2566 แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566 – 2570 และการขอรับจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,