โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส. อัครแสนคีรี” ฝาก รัฐบาล – กระทรวงทรัพย์ฯ นำมติ ครม.63 มาใช้ชั่วคราวระหว่างใช้งบ 67 เร่งแก้ไขปัญหาขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เชื่อ หลายโครงการจะก่อสร้างไวขึ้น ฟื้นความเชื่อมั่นที่มีต่อ รัฐบาล.”

“สส. อัครแสนคีรี” ฝาก รัฐบาล – กระทรวงทรัพย์ฯ นำมติ ครม.63 มาใช้ชั่วคราวระหว่างใช้งบ 67 เร่งแก้ไขปัญหาขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เชื่อ หลายโครงการจะก่อสร้างไวขึ้น ฟื้นความเชื่อมั่นที่มีต่อ รัฐบาล.”

นายอัครแสนคีรี โลห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า อย่างที่เราทราบว่า งบประมาณปี 2567 เกิดปัญหาความล่าช้า และหลายท้องถิ่นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เช่นถนนท้องถิ่น แหล่งน้ำ หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้ท้องถิ่นใช้งบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ

“ผมจึงอยากขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรและรัฐบาลให้ช่วยพิจารณานำมติคณะรัฐมนตรีปี 2563 มาใช้ชั่วคราว เพื่อใช้ในห้วงระยะเวลาการใช้งบ 2567 นั่นก็คือ เห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งจะสามารถทำให้หลายท้องถิ่นใช้งบประมาณเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น หลายโครงการจะเริ่มก่อสร้างได้ไวขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และฟื้นความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 กรกฎาคม 2567