โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อน

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องรับทราบ การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน (ทุกกระทรวง) และรับทราบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน กรณี นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน และนำเสนอคณะกรรมการฯ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา การแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งรัดติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติ หากประเด็นปัญหาใดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขอให้สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในภายหลัง ขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่แม้ว่าต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565

" ,