โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” บรรลุเป้าหมายเพิ่มพื้นป่าตามข้อตกลงเอเปก ร่วมฟื้นฟูป่าไม้ 27.9 ล้านเฮกตาร์ใช้หลัก BCG สร้างประโยชน์ ปชช.

“พล.อ.ประวิตร” บรรลุเป้าหมายเพิ่มพื้นป่าตามข้อตกลงเอเปก
ร่วมฟื้นฟูป่าไม้ 27.9 ล้านเฮกตาร์ใช้หลัก BCG สร้างประโยชน์ ปชช.

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.”ป่าไม้แห่งชาติ” เตรียมเสนอเป็นเจ้าภาพ IUFRO 2029 ภายใต้ แนวคิด “Open Connect Balance” มุ่งยกฐานะไทย ขึ้นเทียบเท่าเวทีโลก พอใจผลสำเร็จดูแลป่า ได้ตามเป้า APEC

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบ VDO CONFERENCE กล่าวถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ 27.9 ล้านเฮกตาร์ เป็นการแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินการตามพันธกิจของ APEC เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ นำไปสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวทาง เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) และได้กำชับหน่วยงน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูผืนป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามกรอบเป้าหมายของAPEC พร้อมให้เร่งดำเนินการต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว เพื่อนำเสนอ ครม.ต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชน และประเทศชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของภาครัฐ ควบคู่กันไปด้วย

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม The World Congress of the International Union of Forest Research Organization ครั้งที่ 27 (IUFRO 2029) เป็นการประชุมด้านการป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุด ของโลก เป็นการรวมนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก ประมาณ 5,000 คน และจัดขึ้นเป็นประจำทุก 5ปี โดยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ทส.จะดำเนินการในนามประเทศไทย

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องมีหนังสือรับรองและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน”การนำเข้า”มาในราชอาณาจักร พ.ศ… และเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศ พณ.เรื่องกำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองใน”การส่งออก”ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ…โดยมอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเพื่อเสนอ ครม.ต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 11 สิงหาคม 2565

" , , ,