โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Services Category: นโยบายพรรค

Icon
7 สวัสดิการรัฐ

บัตรประชารัฐ เน้นสร้างหลักประกันผู้มีรายได้น้อย

Icon
7 สังคมประชารัฐ

การศึกษา 4.0 เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

Icon
7 เศรษฐกิจประชารัฐ

ยกระดับความสามารถผู้ผลิต ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0

Icon
กระทรวงแรงงาน

ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ปริญญาตรีเงินเดือน 2 หมื่น

Icon
กระทรวงการคลัง

ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ลดภาษีบุคคลธรรมดา

Icon
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มารดาประชารัฐถ้วนหน้า ดูแลตั้งแต่ครรภ์ ตั้งครรภ์รับเดือนละ 3,000 บาท