โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดูแลเด็กเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสั้น 181,000 บาท เพิ่มเวลาดูแลบุตร ผู้ปกครองสามารถลาป่วยในสิทธิของตนเอง พ่อลาไปช่วยเลี้ยงลูก จัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ และจัดการดูแลปัญหาภาวะขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง

นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ซึ่งเป็นนโยบายสวัสดิการของพรรค ที่ตั้งใจมอบให้กับแม่และเด็ก

  • ตั้งครรภ์รับ 3,000 บาท/เดือน โดยสามารถรับได้สูงสุดไม่เกิน 9 เดือน รวมไม่เกิน 27,000 บาท
  • ค่าคลอดบุตร 10,000 บาท
  • ค่าดูแลเด็ก 2,000 บาท/เดือน โดยจะได้รับจนเด็กอายุ 6 ขวบ รวมแล้วเป็นเงิน 144,000 บาท/คน

"