โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: Team slider

พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

เลขาธิการพรรค