โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

Team Category: ผู้บริหารพรรค

สันติ พร้อมพัฒน์

เลขาธิการพรรค

สุรสิทธิ์
นิธิวุฒิวรรักษ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

วิรัช รัตนเศรษฐ

รองหัวหน้าพรรค

ไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรค

ชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์

รองหัวหน้าพรรค

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ประธานยุทธศาสตร์

สุชาติ ชมกลิ่น

ผู้อำนวยการพรรค

อนุชา นาคาศัย

กรรมการบริหาร

สรวุฒิ
เนื่องจำนงค์ 

กรรมการบริหาร

นิโรธ สุนทรเลขา

กรรมการบริหาร

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 

กรรมการบริหาร

ประภาพร อัศวเหม

กรรมการบริหาร

พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร

กรรมการบริหาร

อิทธิพล คุณปลื้ม

กรรมการบริหาร

ยงยุทธ
สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

สุชาติ อุสาหะ

กรรมการบริหาร

รศ.ดร. รงค์
บุญสวยขวัญ

กรรมการบริหาร

อรรถกร
ศิริลัทธยากร

กรรมการบริหาร

สมเกียรติ
วอนเพียร

กรรมการบริหาร

พรชัย
ตระกูลวรานนท์

กรรมการบริหาร