โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

7 สังคมประชารัฐ

7 สังคมประชารัฐ

กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างเมืองสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา 15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง ลดการกระจุกในเมือง ชุมชนประชารัฐพัฒนาบ้านเกิด เมืองอัจฉริยะสีเขียว คนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok 5.0 พัฒนาด้านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้เมืองกรุง

7 นโยบายตอบโจทย์สังคมประชารัฐ ได้แก่

   1. การศึกษา 4.0 พรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องทำให้ทุกคนมีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนทำงาน

   2. กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค เนื่องจากความเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่งมาจากการกระจุกตัวของความเจริญอยู่ที่กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐจึงมีนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น EEC จะต้องมีการต่อยอด รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อีสาน 4.0, ล้านนา 4.0 และด้ามขวาน 4.0 โดยให้แต่ละภูมิภาคเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLMV และเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในอนาคต

   3. สร้างเมืองน่าอยู่ ใกล้บ้าน มีงานทำ ปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดจากการกระจุกตัวของเมืองเพียงไม่กี่เมือง จึงจำเป็นจะต้องสร้างเมืองให้น่าอยู่และทำให้เมืองเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยแนวคิด “15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง” ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างที่อยู่อาศัย พัฒนาย่านธุรกิจ ย่านนวัตกรรม เพื่อจะได้ไม่ต้องมาพึ่งพิงเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพฯ อีกต่อไป

   4. ชุมชนประชารัฐ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้ทุกคนอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด โดยจะมี “กองทุนพัฒนาชุมชนประชารัฐ” จะมีแหล่งน้ำชุมชน โครงการป่าไม้มีค่า และสร้างวิสาหกิจชุมชน

   5. เมืองอัจฉริยะสีเขียว เพื่อความสุขของทุกคน เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ คนจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม เราจะปรับเป็นเมืองอัจฉริยะสีเขียวเพื่อความสุขของทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคน เพื่อให้คนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างมีความสุข

   6. สังคมประชารัฐสีขาว สังคมจะสงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปันได้ ต้องเป็นสังคมประชารัฐสีขาว ที่ “ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา”

   7. Bangkok 5.0 ผุด 9 ย่านนวัตกรรม พัฒนาย่านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้คนกรุง สร้างเครือข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์ ผ่านเทคโนโลยี 5G

"