โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

7 สวัสดิการรัฐ

7 สวัสดิการรัฐ

7 สวัสดิการรัฐ บัตรประชารัฐ เน้นสร้างหลักประกันผู้มีรายได้น้อย ต่อยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการรายกลุ่ม ตามความต้องการและความจำเป็นที่แตกต่างกัน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สวัสดิการคนเมือง เนื่องจากคนเมืองมีค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน หมดหนี้มีเงินออม ปลดหนี้ชาวนาคุณครู บ้านสุขใจวัยเกษียณ โครงการบ้านล้านหลัง สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี

7 นโยบายตอบโจทย์สวัสดิการประชารัฐ ประกอบด้วย

   1. บัตรประชารัฐ ซึ่งต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

   2. สวัสดิการรายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพรับจ้าง

   3. สวัสดิการคนเมือง เพราะคนเมืองผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

   4. หมดหนี้มีเงินออม พรรคพลังประชารัฐจะช่วยทุเลาภาระหนี้ให้กับ 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ข้าราชการ SMEs ครู และนักศึกษา

   5. โครงการบ้านล้านหลัง พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง จึงมีโครงการบ้านล้านหลังประชารัฐ สานต่อสิ่งทีรัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการไว้

   6. บ้านสุขใจวัยเกษียณ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงต้องทำให้คนสูงวัยมีความสุข ด้วยโครงการบ้านสุขใจวัยเกษียณ

   7. สิทธิที่ดินทำกิน เมื่อมีบ้านแล้วก็ต้องมีที่ดินทำกิน โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้ คือ การขจัดความเหลื่อมล้ำด้วยสวัสดิการประชารัฐ และเมื่อประชาชนได้รับโอกาสที่ขาดมานานแล้ว ก็จะสามารถไปทำในเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

"