โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรค

ไพบูลย์ นิติตะวัน 

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับรองหัวหน้าพรรค

นาย ไพบูลย์
นิติตะวัน
   

รองหัวหน้าพรรค

ส.ส. บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนฯ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
  สภาผู้แทนฯ
 • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไข
  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนา 2019
 • ย้ายจากพรรคประชาชนปฏิรูป (หลังยื่นยุบพรรค) ไปเป็นส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 62
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายไพบูลย์-นิติตะวัน.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ
 • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประธานวุฒิสภา
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

876

ปัจจุบัน

 • เป็นรองหัวหน้าพรรค
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863