โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

เลขาธิการพรรค

ร.อ. ธรรมนัส
พรหมเผ่า

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขาธิการพรรค

ร.อ. ธรรมนัส
พรหมเผ่า

เลขาธิการพรรค

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-02-thammanat-phromphao.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • พุทธศาสนมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    • 875

ประสบการณ์การทำงาน

  • ประธานกรรมการบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ป จำกัด

876

ปัจจุบัน

  • ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863