โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

เขต 1 เพชรบูรณ์

พิมพ์พร
พรพฤฒิพันธุ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย ไผ่ 
ลิกค์

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ

 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ. การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนฯ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นางสาวพิมพ์พร-พรพฤฒิพันธุ์.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักธุรกิจ

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
  พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863