โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ตรีนุช เทียนทอง

เขต 2 สระแก้ว

ตรีนุช
เทียนทอง

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย ยงยุทธ 
สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายยงยุทธ-สุวรรณบุตร.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริหารงานผู้นำท้องถิ่น 20 ปี
  ตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลแพรกษา

876

ปัจจุบัน

 • เป็นกรรมการบริหาร
 • ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
  พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863