โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เศรษฐกิจประชารัฐ

section-d183856

เศรษฐกิจประชารัฐ

section-d385474
section-7b45e62

"เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม"

1. เกษตรประชารัฐ

  • วางแผนการผลิต ด้วยการตลาดนำการผลิต
  • ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ด้วยความรู้และเทคโนโลยี
  • เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป

2. เศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้ กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ สร้างเส้นทางเชื่อมโยงชุมชนสู่ชุมชน

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

4. สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว (BCG) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสําคัญที่ประเทศไทย มีโอกาสแข่งขันในเวทีโลกและตอบโจทย์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมถึงการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและการท่องเที่ยว

5. SMEs, Startup และ Social Enterprise สามารถเริ่มธุรกิจได้รวดเร็ว

section-6e330a9