โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สวัสดิการประชารัฐ

section-d183856

สวัสดิการประชารัฐ

section-7b45e62
section-6e383f3

"สวัสดิการประชารัฐ จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน"

ดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยมารดาประชารัฐ ฝากครรภ์ จนคลอด

0-6 ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต้องได้รับการดูแลโภชนาการอาหารครบถ้วน เสริมวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญให้เหมาะสมตามพัฒนาการของวัย เพื่อร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

7-18 สวัสดิการการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดสรรโครงการอาหารกลางวันฟรี มีทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของสังคม

18-40

  • สวัสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
  • สวัสดิการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้เรียนฟรี เพื่อเพิ่มทางเลือกของการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะอาชีพ เพิ่มทางเลือกและตอบโจทย์แรงงานสมัยใหม่ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ต่อยอดให้อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน

40-60 มุ่งเน้นสวัสดิการสุขภาพ โดยมีหลักประกันสุขภาพที่คุ้มครองและครอบคลุมประชาชนทุกคน

60+ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านพัก และสวัสดิการรักษาพยาบาล

section-6e330a9