โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เกี่ยวกับพรรค

section-d183856

เกี่ยวกับพรรค

พรรคพลังประชารัฐ

section-7fdbd91
https://www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/พปชร-1-819x465-1-819x465-1-819x465.jpg
section-7b45e62

พรรคพลังประชารัฐ (Palang Pracharath Party) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 อันประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่มาจากหลากหลายกลุ่มการเมือง ทั้งอดีตรัฐมนตรี, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และอดีตนักการเมืองท้องถิ่น จัดตั้งเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อันเข้มแข็งร่วมกัน

section-d2a773f

ที่มาของชื่อ "พลังประชารัฐ" มีบริบทสำคัญมาจากปณิทานร่วมกัน ที่จะช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาความยากไร้ ด้วยนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ

โลโก้พรรคพลังประชารัฐ เดิมทีใช้กรอบหกเหลี่ยม สีแดง สีขาว และสีน้ำเงินคราม (ปัจจุบัน ได้ปรับเป็นวงกลมล้อมรอบชื่อพรรค แต่ยังคงสีแดง สีขาว และสีน้ำเงินคราม เช่นเดิม) มีนัยสำคัญหมายถึงความสามัคคีของคนในชาติที่ปราศจากความขัดแย้ง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือการร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 มีการจัดประชุมสามัญใหญ่ของพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อทำการเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกอย่างเป็นทางการจำนวน 25 คน ซึ่งหัวหน้าพรรคคนแรกคือ นายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค

ในพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พรรคพลังประชารัฐ ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีบุคคลากรร่วมอุดมการณ์พรรคกว่า 150 คน

รายชื่อหัวหน้าพรรค

ลำดับชื่อเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายอุตตม
สาวนายน
29 กันยายน พ.ศ. 256127 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ27 มิถุนายน พ.ศ. 2563ปัจจุบัน

รายชื่อเลขาธิการพรรค

ลำดับชื่อเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์29 กันยายน พ.ศ. 256127 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2นายอนุชา
นาคาศัย
27 มิถุนายน พ.ศ. 256318 มิถุนายน พ.ศ. 2564
3ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า18 มิถุนายน พ.ศ. 256419 มกราคม พ.ศ. 2565
4นายสันติ พร้อมพัฒน์3 เมษายน พ.ศ. 2565-
section-03e5c1b

เหตุการณ์ทางการเมือง

เลือกตั้ง 2562

พรรคพลังประชารัฐ ให้คำมั่นจะนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่า บนเวทีปราศรัยก่อนเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2562

ขึ้นเวทีปราศรัย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ขึ้นปราศรัยครั้งแรกที่ จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมใหญ่สามัญ
พลังประชารัฐ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

แต่งตั้งคณะกรรมการพรรค

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค ลงนามรับรองการตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อการดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อบังคับอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์

section-0e26997

วิสัยทัศน์

เป็นพรรคการเมืองที่นำพาประเทศไทยให้มี
"ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

section-de03e3d
section-de03e3d
เรามีอุดมการณ์ที่จะ
ลดความเหลื่อมล้ำ
ขจัดความยากจน
และสร้างความมั่นคง
ในสังคม

อุดมการณ์
พรรคพลังประชารัฐ

  • ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย : อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน : บ่มเพาะพลเมืองที่ตื่นรู้มุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยวิถีไทย
  • น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืน
  • ก้าวข้ามความขัดแย้ง : ฟื้นความสมานฉันท์
  • สร้างสังคมที่เป็นธรรม : ยึดนิติรัฐ นิติธรรม
  • ลดความเลื่อมล้ำ : สร้างโอกาสที่เป็นจริง ขจัดความยากจน สร้างความมั่นคง ในสังคม
  • สร้างสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน : เติมเต็มศักยภาพ และโอกาสของผู้คน เตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
section-3a36045

คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง

3 พันธกิจ
"พลังประชารัฐ"

section-eacec9a
section-6e330a9