โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคใต้

section-17132b2
รศ.ดร. รงค์
บุญสวยขวัญ

เขต 1 นครศรีธรรมราช

สัณหพจน์
สุขศรีเมือง

เขต 2 นครศรีธรรมราช

สายัณห์ ยุติธรรม

เขต 7 นครศรีธรรมราช

วัชระ
ยาวอหะซัน

เขต 1 นราธิวาส

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

เขต 2 นราธิวาส

นัทธี ถิ่นสาคู

เขต 2 ภูเก็ต

ศาสตรา
ศรีปาน

เขต 2 สงขลา

พยม พรหมเพชร

เขต 3 สงขลา

กองตรีอาญาสิทธิ์
ศรีสุวรรณ

เขต 3 นครศรีธรรมราช