โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคเหนือ

section-17132b2
เพชรภูมิ
อาภรณ์รัตน์

เขต 2 กำแพงเพชร

อนันต์
ผลอำนวย

เขต 3 กำแพงเพชร

ปริญญา
ฤกษ์หร่าย

เขต 4 กำแพงเพชร

ดร. ภิญโญ
นิโรจน์

เขต 1 นครสวรรค์

วีระกร
คำประกอบ

เขต 2 นครสวรรค์

สัญญา
นิลสุพรรณ

เขต 3 นครสวรรค์

นิโรธ สุนทรเลขา

เขต 6 นครสวรรค์

อนุชา น้อยวงศ์

เขต 3 พิษณุโลก

มานัส อ่อนอ้าย

เขต 5 พิษณุโลก

พิมพ์พร
พรพฤฒิพันธุ์

เขต 1 เพชรบูรณ์

จักรัตน์ พั้วช่วย

เขต 2 เพชรบูรณ์

วันเพ็ญ
พร้อมพัฒน์

เขต 3 เพชรบูรณ์

สุรศักดิ์
อนรรฆพันธ์

เขต 4 เพชรบูรณ์

เอี่ยม ทองใจสด

เขต 5 เพชรบูรณ์