โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

รายนามสมาชิก พรรคพลังประชารัฐ

section-2601685
ลำดับ
รายนาม
ตำแหน่ง
1พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรค
2ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรค
3ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์เป็นเหรัญญิกพรรค
4นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5นายสันติ พร้อมพัฒน์
รองหัวหน้าพรรค
และผู้อำนวยการพรรค
6นายวิรัช รัตนเศรษฐรองหัวหน้าพรรค
7นายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรค
8นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรค
9นายสมศักดิ์ เทพสุทินกรรมการบริหาร
10นายอนุชา นาคาศัยกรรมการบริหาร
11นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์กรรมการบริหาร
12นายสุพล ฟองงามกรรมการบริหาร
13นายนิโรธ สุนทรเลขากรรมการบริหาร
14นายไผ่ ลิกค์กรรมการบริหาร
15นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะกรรมการบริหาร
16นางประภาพร อัศวเหมกรรมการบริหาร
17นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์กรรมการบริหาร
18นายอิทธิพล คุณปลื้มกรรมการบริหาร
19นายสุชาติ ชมกลิ่นกรรมการบริหาร
20นายยงยุทธ สุวรรณบุตรกรรมการบริหาร
21นายสุชาติ อุสาหะกรรมการบริหาร
22รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญกรรมการบริหาร
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตรกรรมการบริหาร
24นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์กรรมการบริหาร
25นายอรรถกร ศิริลัทธยากรกรรมการบริหาร
26นายสมเกียรติ วอนเพียรกรรมการบริหาร
ลำดับ
รายนาม
1นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
2นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
3นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
4นายสันติ กีระนันทน์
5นายวิรัช รัตนเศรษฐ
6นายสันติ พร้อมพัฒน์
7นายสุพล ฟองงาม
8นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
9นายเอกราช ช่างเหลา
10นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
11นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
12นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
13นายสุรสิทธิ นิธิวุฒิวรรักษ์
14นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
15นายวิเชียร ชวลิต
16นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
17นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี
18นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
19นายไพบูลย์ นิติตะวัน
20พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์
21นายยุทธนา โพธสุธน
ลำดับ
รายนาม
1น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
2ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
3นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
4น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์
5น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
6นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
7นายสิระ เจนจาคะ
8น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
9นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
10นาย ศิริพงษ์ รัสมี
11นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
12ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
13พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์
14นายสมเกียรติ วอนเพียร
15นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
16นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
17นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
18นายสุชาติ ตันเจริญ
19นายสุชาติ ชมกลิ่น
20ร.อ. ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง
21นายรณเทพ อนุวัฒน์
22นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
23ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์
24นายอนุชา นาคาศัย
25นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
26นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
27นางเจริญ เรี่ยวแรง
28นายกฤษณ์ แก้วอยู่
29นายสาธิต อุ๋ยตระกูล
30นายสุชาติ อุสาหะ
31นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
32นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
33นางปารีณา ไกรคุปต์
34นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
35นายสมพงษ์ โสภณ
36นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
37นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
38นางสาวภริม พูลเจริญ
39นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
40นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ
41นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
42นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
43นายฐานิสร์ เทียนทอง
44นางสาวตรีนุช เทียนทอง
45นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
46นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
47นายสมบัติ อำนาคะ
48นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
49นายนิพันธ์ ศิริธร
50รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
51นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
52นายสายัณห์ ยุติธรรม
53นายวัชระ ยาวอหะซัน
54นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
55นายสุทา ประทีป ณ ถลาง
56นายนัทธี ถิ่นสาคู
57นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
58นายวันชัย ปริญญาศิริ
59นายศาสตรา ศรีปาน
60นายพยม พรหมเพชร
61ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี
62นายปัญญา จีนาคำ
63นายธรรมนัส พรหมเผ่า
64นายจีรเดช ศรีวิราช
65นายไผ่ ลิกค์
98นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
66นายอนันต์ ผลอำนวย
67นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
68นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
69นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
70ดร.ภิญโญ นิโรจน์
71นายวีระกร คำประกอบ
72นายสัญญา นิลสุพรรณ
73นายนิโรธ สุนทรเลขา
74นายพรชัย อินทร์สุข
75นายภูดิท อินสุวรรณ์
76นายสุรชาติ ศรีบุศกร
77นายอนุชา น้อยวงศ์
78นายมานัส อ่อนอ้าย
79นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
80นายจักรัตน์ พั้วช่วย
81นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
82นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
83นายเอี่ยม ทองใจสด
84ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
85นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
99นายวัฒนา สิทธิวัง
86นายวัฒนา ช่างเหลา
97นายสมศักดิ์ คุณเงิน
87นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
88นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
89นายเกษม ศุภรานนท์
90นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
91นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
92นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
93นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
94นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม
95นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
96นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
100พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา
101นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ลำดับ
รายนาม
1น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
2ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
3นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
4น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์
5น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
6นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
7นายสิระ เจนจาคะ
8น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
9นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
10นาย ศิริพงษ์ รัสมี
11นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
12ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ลำดับ
รายนาม
1พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์
2นายสมเกียรติ วอนเพียร
3นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
4นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
5นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
6นายสุชาติ ตันเจริญ
7นายสุชาติ ชมกลิ่น
8ร.อ. ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง
9นายรณเทพ อนุวัฒน์
10นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
11ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์
12นายอนุชา นาคาศัย
13นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
14นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
15นางเจริญ เรี่ยวแรง
16นายกฤษณ์ แก้วอยู่
17นายสาธิต อุ๋ยตระกูล
18นายสุชาติ อุสาหะ
19นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
20นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
21นางปารีณา ไกรคุปต์
22นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
23นายสมพงษ์ โสภณ
24นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
25นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
26นางสาวภริม พูลเจริญ
27นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
28นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ
29นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
30นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
31นายฐานิสร์ เทียนทอง
32นางสาวตรีนุช เทียนทอง
33นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
34นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
35นายสมบัติ อำนาคะ
36นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
37พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา
ลำดับ
รายนาม
1นายนิพันธ์ ศิริธร
2รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
3นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
4นายสายัณห์ ยุติธรรม
5นายวัชระ ยาวอหะซัน
6นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
7นายสุทา ประทีป ณ ถลาง
8นายนัทธี ถิ่นสาคู
9นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
10นายวันชัย ปริญญาศิริ
11นายศาสตรา ศรีปาน
12นายพยม พรหมเพชร
13ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี
14นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ลำดับ
รายนาม
1นายปัญญา จีนาคำ
2นายธรรมนัส พรหมเผ่า
3นายจีรเดช ศรีวิราช
4นายไผ่ ลิกค์
5นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
6นายอนันต์ ผลอำนวย
7นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
8นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
9นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
10ดร.ภิญโญ นิโรจน์
11นายวีระกร คำประกอบ
12นายสัญญา นิลสุพรรณ
13นายนิโรธ สุนทรเลขา
14นายพรชัย อินทร์สุข
15นายภูดิท อินสุวรรณ์
16นายสุรชาติ ศรีบุศกร
17นายอนุชา น้อยวงศ์
18นายมานัส อ่อนอ้าย
19นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
20นายจักรัตน์ พั้วช่วย
21นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
22นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
23นายเอี่ยม ทองใจสด
24ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
25นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
26นายวัฒนา สิทธิวัง
ลำดับ
รายนาม
1นายวัฒนา ช่างเหลา
2นายสมศักดิ์ คุณเงิน
3นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
4นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
5นายเกษม ศุภรานนท์
6นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
7นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
8นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
9นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
10นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม
11นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
12นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์