โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

section-17132b2
สันติ พร้อมพัฒน์

เลขาธิการพรรค

วิรัช รัตนเศรษฐ

รองหัวหน้าพรรค

ไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรค

ชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์

รองหัวหน้าพรรค

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 

กรรมการบริหาร

ประภาพร อัศวเหม

กรรมการบริหาร

อภิชัย เตชะอุบล

กรรมการบริหารพรรค

สกลธี ภัททิยกุล

กรรมการบริหารพรรค

พรชัย ตระกูลวรานนท์

กรรมการบริหารพรรค

พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร

กรรมการบริหาร

ยงยุทธ
สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

รศ.ดร. รงค์
บุญสวยขวัญ

กรรมการบริหาร

อรรถกร
ศิริลัทธยากร

กรรมการบริหาร