โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์

สุรสิทธิ์
วงศ์วิทยานันท์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย สุรสิทธิ์
วงศ์วิทยานันท์

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12
พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การปกครอง สภาผู้แทนฯ
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • กำนันตำบลปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประธานกรรมการบริหาร อบต. ปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร
 • ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดกำแพงเพชร
 • สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12

871
section-aea5863