โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

สุรสิทธิ์
นิธิวุฒิวรรักษ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย สุรสิทธิ์
นิธิวุฒิวรรักษ์

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13
พรรคพลังประชารัฐ

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนฯ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
  สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-surasit-nithiwut-worarak.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
  แห่งเนติบัณฑิตยสภา

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • -

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13

871
section-aea5863