โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สาธิต อุ๋ยตระกูล

เขต 2 เพชรบุรี

สาธิต อุ๋ยตระกูล

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย อนุชา
นาคาศัย

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยนาท เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ

  • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/อนุชา-นาคาศัย.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Master of Arts (Public Administration)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสมัย
  • เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

876

ปัจจุบัน

  • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    แบบแบ่งเขต พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863