โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 

เขต 4 ชลบุรี

สรวุฒิ 
เนื่องจำนงค์ 

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย สรวุฒิ
เนื่องจำนงค์
 

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ

 • กรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุม
  การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนฯ
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อ
  แก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนา2019
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/สรวุฒิ-เนื่องจำนงค์.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักการเมือง

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
  พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863