โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ยงยุทธ สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

ยงยุทธ
สุวรรณบุตร

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย ยงยุทธ 
สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ

  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายยงยุทธ-สุวรรณบุตร.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริหารงานผู้นำท้องถิ่น 20 ปี
    ตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลแพรกษา

876

ปัจจุบัน

  • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขต
    พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863