โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ประสิทธิ์ มะหะหมัด

เขต 19 กรุงเทพมหานคร

ประสิทธิ์ มะหะหมัด

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย ประสิทธิ์
มะหะหมัด

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขต 1 9 พรรคพลังประชารัฐ

  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนฯ
  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนา2019
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายประสิทธิ์-มะหะหมัด.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • -

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 11

871
section-aea5863