โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ประภาพร อัศวเหม

กรรมการบริหาร

ประภาพร อัศวเหม

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาง ประภาพร
อัศวเหม

กรรมการบริหาร

section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

871
section-aea5863