โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

นิโรธ สุนทรเลขา

กรรมการบริหาร

นิโรธ สุนทรเลขา

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

นาย นิโรธ 
สุนทรเลขา

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ

  • ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ
  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นิโรธ-สุนทรเลขา.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและ กีฬา สภาผู้แทนราษฏร
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย สมาชิกสภาจังหวัด 2 สมัย

876

ปัจจุบัน

  • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
    พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863