โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ดร.อภิชัย
เตชะอุบล

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย สมศักดิ์ 
เทพสุทิน
   

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3
พรรคพลังประชารัฐ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายสมศักดิ์-เทพอุทิน.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2538 - 2539
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2540
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 - 2545
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2546

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3

871
section-aea5863