โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

รศ.ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ

กรรมการบริหาร

รศ.ดร. รงค์
บุญสวยขวัญ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ 
บุญสวยขวัญ

กรรมการบริหาร

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10
พรรคพลังประชารัฐ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
 • แต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
 • ตามประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายรงค์-บุญสวย.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์สอนปริญญาตรี โท เอก นานกว่า ๒๐ ปี
 • อาจารย์สายวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นนักวิจัย ที่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่การเมือง ภาคประชาชนบริหารจัดการทางสังคม การเมืองการบริหารจัดการเมือง และท้องถิ่นที่มีผลงานตีพิมพ์ ทั้งแบบบทความทางวิชาการ และหนังสือตำรา เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
 • เป็นอาจารย์ทำหน้าที่ด้านสื่อ โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งเป็นพิธีกรและวิทยากร สื่อโซเชียลมีเดีย
 • รับราชการเป็นข้าราชการครู ประถมศึกษา
 • เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

876

ปัจจุบัน

 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเขต
  จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1
  พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863