โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์

เขต 2 กรุงเทพมหานคร

ดร. พัชรินทร์
ซำศิริพงษ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดร.พัชรินทร์
ซำศิริพงษ์

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ

 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การสาธารณสุข สภาผู้แทนฯ
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนฯ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนา2019
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ดร.พัชรินทร์-ซำศิริพงษ์-1.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master of Science (Criminal Justice)
  SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักวิชาการ ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
 • 876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 2
 • 871
  section-aea5863