โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กษิดิ์เดช ชุติมันต์

เขต 8 กรุงเทพมหานคร

กษิดิ์เดช
ชุติมันต์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย กษิดิ์เดช
ชุติมันต์

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ

//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายกษิดิ์เดช-ชุติมันต์.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริษัท โอทีกรุ๊ป จำกัด (รับปรึกษางานด้านวิศวกรรมโยธา)
  • บริษัท โอทีทีเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด (กรรมการผู้บริหาร)
  • บริษัท เอชซีจีซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด)
  • บริษัท เกษตรยูคา จำกัด (ผู้จัดการฝ่ายขายแปรรูปไม้ส่งออก)

876

ปัจจุบัน

  • เป็น สส. แบบแบ่งเขต ลำดับที่ 6

871
section-aea5863