วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พรรคพลังประชารัฐ

จากเหตุการ์บ้านเมืองที่เกิดความขัดแย้งและแตกแยกอย่างรุนแรง ของคนในชาติ จึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันได้รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคพลังประชารัฐ เพื่อที่จะเข้าไปบริหารบ้านเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ เสถียรภาพ ปราศจากความขัดแย้ง นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของประเทศ