โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ภาดาท์” ส.ส.เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ เสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า

“ภาดาท์” ส.ส.เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ เสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจก ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการประกาศไว้ที่การประชุม COP26

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวในการแก้ปัญหาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศในการประชุม COP26 การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างจริงจังด้วยการลดคาร์บอนและลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์

โดยมองว่า หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้บรรลุตามเจตนารมณ์คือการใช้รถไฟฟ้า ที่ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความต้องการอยากจะใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยทำให้อากาศสะอาด แต่ก็เป็นไปได้ยาก เนื่องรถไฟฟ้ายังมีราคาแพง การเข้าถึงของประชาชนก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องกำหนดนโยบายเพื่อกระตุ้นในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานรถไฟฟ้าให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงขอเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลัก คือ ควรลดภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ หรือรถไฟฟ้าทั้งภาษีสรรพสามิต และภาษีมหาดไทย, เพิ่ม และส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากอากรการนำเข้ายังแพง,รัฐต้องนำร่องรถของรัฐทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้า เพื่อที่จะให้นานาประเทศเห็นว่าไทยจริงจังในเรื่องนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564

" , ,