ทีมผู้บริหารพรรค

หัวหน้าพรรค

ดร.อุตตม เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน ต่อมาทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เคยเป็นรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ดร.อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังจากการยื่นลาออกเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

เลขาธิการพรรค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เหรัญญิกพรรค

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์.

นายทะเบียนพรรค

นายวิเชียร ชวลิต

รองหัวหน้าพรรคนายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รองหัวหน้าพรรคนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รองหัวหน้าพรรคนายอิทธิพล คุณปลื้ม

รองหัวหน้าพรรค

โฆษกพรรค

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

รองโฆษกพรรค​

นายธนกร วังบุญคงชนะ​